آندرولوژی

کارگروه آندرولوژِی پژوهشگاه رویان به منظور حمایت از پروژه های پژوهشی در راستای پاسخ به چالش های بالینی در درمان مردان نابارور و تقویت طرح های بین گروهی و بین رشته ای، از سال ۱۴۰۰  با مشارکت سه زیرگروه بالینی و تحقیقاتی  شامل زیرگروه اسپرم بیولوژی و ناباروری مردان از پژوهشکده علوم تولیدمثل و آندرولوژی از پژوهشکدهی زیستفناوری اصفهان تشکیل شده است. در این کارگروه، اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و کارشناسان علوم پایه و بالینی در کنار هم به بررسی حوزه های مختلف در زمینه علل  ناباروری در مردان و ارائه­ی راهکارهای جدید جهت درمان آنها می پردازند. امید است چالش های مهم در زمینه ناباروری مردان بتواند به همت و تعامل بیشتر زیرگروه­های پژوهشی این کارگروه مرتفع گردد.

از جمله فعالیتهای این کارگروه می توان به برگزاری وبینار "چگونه می توان نتایج درمان ICSI در زوجین نابارور را بهبود بخشید؟ " تدوین و چاپ  " تشخیص و درمان ناباروری در مردان " و " بیولوژی اسپرم (دیدگاه های نوین)"  اشاره کرد
 
goup